Akai Tori/Takeda no Komori Uta

From Megchan's J-Pop Lyrics
Jump to navigation Jump to search

Takeda No Komori Uta

Akai ToriMori mo iyagaru bon kara saki nya
Yuki mo chiratsukushi ko mo naku shi

Bon ga kita tote nani ureshikaro
Katabira wa nashi obi wa nashi

Kono ko you naku mori wo baijiru
Mori mo ichinichi yaseru yara

Hayo mo yukita ya kono zaisho koete
Mukou ni mieru wa oya no uchi
Mukou ni mieru wa oya no uchi